FORENINGEN
MARKENS MAD OG MØDEKLUB
VEDTÆGTER

§1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Markens mad og Mødeklub f.m.b.a

1.2 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune


§2. Formål

2.1 Foreningens formål er at a) være støtteforening for frilandsgartneriet Marken b) kontaktled og dialog mellem marken og dens kunder for at modtage ideer og give indsigt i Marken c) dyrke og udbrede kendskabet til madlavning af årstidens økologiske grøntsager, gerne fra Marken, men ikke nødvendigvis. d) være et fællesskab og mødested for mennesker med interesse for plantebaseret mad og økologisk dyrkning af grøntsager e) spise og cafe sted for foreningens medlemmer på Markens område f) lave arrangementer med fokus lækker plantebaseret mad. g) være samlingspunkt for de af medlemmerne der ønsker at være en ekstra ressource for Marken. Frivillige hjælpere kan hjælpe med opgaver i. grøntsagsproduktionen, i salgsboden, madlavning, vareudbringning rundvisning med mere. Foreningens formål praktiseres ved at: a) at iværksætte aktiviteter hvor medlemmerne kan få inspiration, smage på og indtage plantebaserede måltider med udgangspunkt de råvarer der dyrkes på Marken. Skabe et miljø hvor medlemmerne udveksler indbyrdes erfaringer, skaber netværk og gavner sagen: miljø, sundhed og klima. b) familievenlige og folkeoplysende kurser og workshops c) At give foreningens medlemmer mulighed købe mad og drikke når de handler på Marken.


2.2 Foreningen er almennyttig og uafhængig af parti politik og andre foreninger


§3. Medlemmer

3.1 Som medlem kan optages enhver person der kan gå ind for foreningens formål.

3.2 A. Personligt medlemskab. Kan tegnes af alle der er fyldt 15 år B. Familiemedlemsskab. Dækker alle familiemedlemmer på samme postadresse. C. Foreningsmedlemskab .

3.3 Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.

3.4 Medlemskab tegnes ved indbetaling af kontingent som er forfaldent på indmeldelsesdatoen. 3.5 Ethvert medlem er pligtig til at oplyse e-mailadresse som foreningen kan sende meddelelser til samt pligtig til at oplyse ændringer i e. Mail.

3.6 Ethvert medlem er pligtigt til at betale kontingent. Kontingent betales ved indmelding og hver år i maj for det følgende kalenderår.


§4. Generalforsamlingen

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.

4.4. Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse. Et medlem har een stemme. et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at repræsentere sig ved generalforsamlingen.

4.5 Der vælges en revisor.

4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Godkendelse af revideret regnskab 6. Fastsættelse af kontingent 7. Behandling af indkomne forslag 8. Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende år 9. Valg af formand 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 11. Valg af suppleanter 12. Valg af revisor og revisorsuppleant 13. Eventuelt

4.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

4.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §4 stk. 9 og §11 stk.1.

4.9 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

4.10 Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme post.


§5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.


§6. Bestyrelsen

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af min. 5 - 7 medlemmer plus et antal suppleanter. Mindst et medlem repræsenterer virksomheden Marken. Cvr 34098050. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år, således at der i ulige årstal vælges formand og to bestyrelsesmedlemmer, og i lige år to bestyrelsesmedlemmer. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

6.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

6.3 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger næstformand.

6.4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

6.5 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt 6.6 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, eller når lederen fremsætter begæring herom over for formanden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen. 6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6.9 Bestyrelsen vælger den ansvarshavende for den daglig drift af foreningens aktiviteter


§7. Daglig ledelse

7.1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og min. 3 øvrige medlemmer. Bestyrelsen består i alt af max. 12 stemmeberettigede personer. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.


§8. Økonomi, regnskab og revision

8.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

8.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

8.3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.


§9. Tegningsregler og hæftelse

9.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

9.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter alene med deres kontingent og foreningens forpligtigelser.

9.3 Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem, skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto.

9.4 Enhver udbetaling fra foreningen skal være forsynet med et attesteret bilag. 9.5 Kassereren sørger for bogføring af foreningens indtægter og udgifter, herunder opbevaring af bilag, samt for at alle udbetalinger fra foreningens konto er behørigt attesterede. 9.6 Ethvert medlem af bestyrelsen og revisor har til enhver tid adgang til bilag, konto og kassebeholdning. 9.7 Foreningens regnskab følger kalenderåret.


§10. Eksklusion

10.1 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis man ikke har opfyldt kontingentforpligtelsen eksempelvis ved mere end 6 måneders restance.

10.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet sættes på dagsordenen efter reglerne i § 4 stk. 7. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan ikke ankes.


§11. Opløsning

11.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første. 11.2 Ved opløsning tilfalder foreningens Markens formue en forening der støtter økologi som vælges af foreningen.


§12. Vedtægtsdatering og underskrift

Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 22-01-2022


Dirigentens underskrift